Algemene Voorwaarden

Artikel 1
Algemeen

De besloten vennootschap EMboost B.V. h.o.d.n. relatiemarketing.nl is gevestigd aan Langesteijn 130, 3342 LG te H.I. Ambacht. Zij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 513248490000 met BTW nummer NL823218168B01.

 

De werkzaamheden welke de besloten vennootschap EMboost B.V. h.o.d.n. relatiemarketing.nl (verder te noemen " relatiemarketing.nl ") uitvoert, bestaan uit het voor groepen of individuen organiseren van arrangementen naar evenementen.

De algemene voorwaarden van relatiemarketing.nl zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te creëren tussen de contractsluitende partij (verder ook te noemen "wederpartij") en relatiemarketing.nl betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contractsluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van relatiemarketing.nl.


Artikel 2
Toepasselijkheid voorwaarden
lid 1. De algemene voorwaarden van relatiemarketing.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen relatiemarketing.nl en andere contractsluitende partij/partijen. 
lid 2. De algemene voorwaarden van relatiemarketing.nl zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd. 
lid 3. De algemene voorwaarden van relatiemarketing.nl zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van relatiemarketing.nl. Slechts indien schriftelijk tussen beide partijen anders overeengekomen wordt kan op dit artikellid een uitzondering worden gemaakt. 
lid 4. Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van relatiemarketing.nl als vernoemd in lid 3, binden relatiemarketing.nl slechts, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen, blijven de algemene voorwaarden van relatiemarketing.nl voor het overige van kracht. 
lid 5. Relatiemarketing.nl vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van relatiemarketing.nl vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

Artikel 3
Het tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst

lid 1. De overeenkomst komt tot stand door middel van acceptatie door de wederpartij van het door relatiemarketing.nl gedane aanbod. Het aanbod kan plaatsvinden via de online boekingsmodule op de website www.relatiemarketing.nl of via een schriftelijk voorstel.
lid 2. Acceptatie van het aanbod via de online boekingsmodule vindt automatisch plaats na het afronden van het bestelproces.
lid 3. Een schriftelijk aanbod is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door relatiemarketing.nl wordt aangegeven dat het door haar gedane aanbod bindend is indien de wederpartij het aanbod aanvaardt. Acceptatie van het schriftelijke aanbod geldt niet eerder als aanvaard door relatiemarketing.nl, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door relatiemarketing.nl, hetzij door het verzenden van een factuur, hetzij nadat relatiemarketing.nl één of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van het aanbod.
lid 4. Wederpartij is verantwoordelijk voor het doorgeven van volledige en correcte gegevens bij de acceptatie van het arrangement aan relatiemarketing.nl. De persoonsgegevens dienen exact hetzelfde te zijn als de gegevens die in het paspoort/identiteitskaart staan vermeld. Als achteraf een boeking moet worden aangepast wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens, komen alle kosten hiervan voor rekening van de wederpartij.
lid 5. Relatiemarketing.nl gaat de overeenkomst aan onder het voorbehoud dat zij de geboekte onderdelen daadwerkelijk kan reserveren. In dit kader behoudt relatiemarketing.nl zich het recht voor om de overeenkomst tot een werkdag na ontvangst van de overeengekomen reissom te annuleren, in welk geval relatiemarketing.nl de betaalde reissom binnen 5 werkdagen na ontvangst zal terugbetalen.
lid 6. Kennelijke fouten of vergissingen (dat wil zeggen informatie waarvan voor de wederpartij duidelijk is dat het om een fout of een vergissing gaat) binden relatiemarketing.nl niet. Fouten en vergissingen in de door of namens relatiemarketing.nl en haar leveranciers (al dan niet via de website) verstrekte informatie of in de overeenkomst binden relatiemarketing.nl eveneens niet. Relatiemarketing.nl aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Ook behoud relatiemarketing.nl zich het recht voor om zich te herroepen op kennelijke fouten in aanbiedingen.


Artikel 4
Betaling

lid 1. Relatiemarketing.nl is eerst gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij, heeft plaatsgevonden. 
lid 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. 
lid 3. Indien tussen partijen bij aanvang van de overeenkomst, uitdrukkelijk is overeengekomen dat deelbetalingen plaats zullen vinden dient in de vorige leden in de plaats van "integrale betaling" gelezen te worden "eerste deelbetaling". 
lid 4. Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen relatiemarketing.nl en wederpartij, zijn de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing:

- Bij acceptatie van het aanbod via de online boekingsmodule dient wederpartij 100% van de arrangementsprijs direct te voldoen.
- Bij acceptatie van het schriftelijke aanbod dient wederpartij 100% van de arrangementsprijs, als omschreven op de factuur welke relatiemarketing.nl aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. 
- Indien de overeenkomst binnen 2 weken voor vertrek van de reis tot stand komt, moet de arrangementsprijs per direct in zijn geheel worden betaald.

- Betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer NL50ABNA0643606300 ten name van EMboost B.V. te Hendrik-Ido-Ambacht. Bij niet tijdige betaling door de wederpartij is relatiemarketing.nl gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, terwijl de wederpartij verplicht blijft tot integrale betaling van het factuurbedrag. 
- Indien relatiemarketing.nl, ten gevolge van betalingsverzuim van de wederpartij, genoodzaakt is over te gaan tot incassomaatregelen, zal de wederpartij alle kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, alsmede kosten van juridische bijstand en alle overige gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke aan de zijde van relatiemarketing.nl ontstaan teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst, of een vordering tot schadevergoeding te bewerkstelligen, aan relatiemarketing.nl verschuldigd zijn.

 

Artikel 5
Wijzigingen en onvoorziene omstandigheden

lid 1. Indien wederpartij niet kan deelnemen aan de reis en/of het geboekte arrangement niet kan bijwonen, bijvoorbeeld door een annulering of vertraging van een vlucht of het verplaatsen van het evenement, kan relatiemarketing.nl hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. Relatiemarketing.nl is ook niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij hierdoor mogelijk ondervindt. Relatiemarketing.nl zorgt er voor dat de diverse onderdelen van het arrangement zijn afgestemd op het evenement, met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 5 lid 2. Het is de eigen verantwoordelijkheid van wederpartij om daadwerkelijk op tijd te komen bij de het evenement en de vlucht.
lid 2. De mogelijkheid bestaat dat, in verband met televisierechten of andere onvoorziene omstandigheden, het evenement op een andere datum of tijdstip wordt vastgesteld. Wij bieden in stap 3 van het online boekingsproces de mogelijkheid om het Premiumpakket af te sluiten. Hierin is onder andere opgenomen dat relatiemarketing.nl, in het geval een evenement wordt verplaatst naar een buiten de reisduur gelegen moment, de reis zo aanpast dat wederpartij in de gelegenheid is om het evenement alsnog bij te wonen.

lid 3. Relatiemarketing.nl is bevoegd om de overeenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden. Ook is relatiemarketing.nl bevoegd de overeenkomst te wijzigen wegens wichtige, aan wederpartij onverwijld meegedeelde omstandigheden, ook al zou wederpartij daarvan nadeel van geringe betekenis ondervinden. Het gaat hierbij onder meer, maar niet uitsluitend, om kleine aanpassingen van vluchttijden.

 

Artikel 6 
Indeplaatsstelling

lid 1. Indien de wederpartij verhinderd is om aan de reis deel te nemen, kan een ander in zijn plaats worden gesteld onder de in lid 2 vermelde voorwaarden.
lid 2. De voorwaarden voor indeplaatsstelling zijn: a) de ander voldoet aan alle aan de reis/evenement verbonden voorwaarden, b) het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen voor vertrek ingediend dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten voor indeplaatsstelling nog kunnen worden verricht, c) de voorwaarden van de leverancier(s) van relatiemarketing.nl verzetten zich niet tegen de indeplaatsstelling en d) de eventuele kosten die met de indeplaatsstelling gepaard gaan, dienen tijdig en volledig door de wederpartij te worden voldaan.

 

Artikel 7
Annulering

lid 1. Indien wederpartij het arrangement annuleert, blijft hij de factuur aan relatiemarketing.nl verschuldigd. 
lid 2. Wederpartij heeft geen recht op retour omdat het een overeenkomst op afstand tot het verrichten van diensten die onder andere logies en vervoer betreft, die per definitie op een bepaalde datum of gedurende een bepaalde periode verricht moet worden.
lid 3. Indien het voor relatiemarketing.nl echter mogelijk is om bij haar leveranciers geboekte onderdelen (deels) kosteloos te annuleren, dan zal relatiemarketing.nl de arrangementsprijs voor zover mogelijk aan de wederpartij restitueren, onder aftrek van de kosten die relatiemarketing.nl heeft moeten maken.
lid 4. Restitutie van het deel van de reissom dat betrekking heeft op een vlucht, is bij annulering nimmer mogelijk. 
lid 5. Een annulering dient schriftelijk (waaronder per e-mail) aan relatiemarketing.nl te worden doorgegeven. Relatiemarketing.nl bevestigt de annulering binnen een werkdag en zal een opgave doen van de annuleringskosten.
lid 6. Vanaf vijf dagen voor vertrek zijn de annuleringskosten altijd 100%.


Artikel 8 
Reisbescheiden en reisdocumenten

7.1 Uiterlijk 10 dagen voor vertrek verstrekt relatiemarketing.nl de benodigde reisbescheiden en/of programma’s per e-mail. Hierin staat alle relevante informatie met betrekking tot het arrangement. Indien de reisbescheiden en/of het programma niet uiterlijk 10 dagen voor het evenement in het bezit van wederpartij zijn, dient wederpartij onmiddellijk contact op te nemen met relatiemarketing.nl.
7.2 Wederpartij dient de door relatiemarketing.nl verstrekte informatie direct na ontvangst zorgvuldig te controleren op eventuele fouten. Indien de reisbescheiden en/of het programma niet correct zijn, dient wederpartij directe contact op te nemen met relatiemarketing.nl. Relatiemarketing.nl is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien naderhand blijkt dat de reisbescheiden en/of het programma niet correct zijn. Kosten die gepaard gaan met een aanpassing wegens opgave van onjuiste of onvolledige gegevens komen voor rekening van wederpartij.
7.3 Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het in het bezit hebben van de juiste en geldige grens- en reisdocumenten zoals een geldig paspoort/identiteitsbewijs, visa en eventuele documenten op gezondheidsgebied. Relatiemarketing.nl is niet aansprakelijk voor schade of kosten indien reiziger niet beschikt over juiste en geldige grens- en reisdocumenten.


Artikel 9 
Aansprakelijkheid en overmacht

lid 1. Relatiemarketing.nl verplicht zich tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die wederpartij op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. 
lid 2. Wederpartij dient zelf alle instructies, aanwijzingen en algemene voorwaarden van relatiemarketing.nl en de door haar ingeschakelde hulppersonen en leveranciers na te leven.
lid 3. Relatiemarketing.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadeclaims van welke aard dan ook indien:

- de tekortkoming niet aan haar is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:

- de tekortkoming toe te rekenen is aan wederpartij zelf; of
- de tekortkoming niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
- de tekortkoming te wijten is aan een gebeurtenis die relatiemarketing.nl of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
- de tekortkoming te wijten is aan overmacht, zijnde abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.


Artikel 10 
Klachten

lid 1. Relatiemarketing.nl doet er alles aan om wederpartij zo goed mogelijk van dienst te zijn en het evenement goed te laten verlopen. Mocht wederpartij desondanks problemen ondervinden en/of een klacht hebben, dan dient hij direct contact met ons op te nemen. Mocht het probleem zich voordoen tijdens het evenement, dan dient wederpartij direct met het door relatiemarketing.nl in de reisbescheiden en/of programma verstrekte noodnummer contact op te nemen. Waar mogelijk tracht relatiemarketing.nl het probleem op dat moment direct op te lossen.
lid 2. Klachten die betrekking hebben op het evenement en die niet direct gemeld zijn conform hetgeen in artikel 9 lid 1 vermeld, zullen na terugkomst niet meer in behandeling worden genomen.
Indien wederpartij na afloop van het evenement van mening is dat de klacht onvoldoende is opgelost, dan dient hij deze binnen 10 werkdagen bij relatiemarketing.nl schriftelijk per aangetekende post of e-mail (info@relatiemarketing.nl) in te dienen. Na deze termijn zal de klacht niet meer in behandeling genomen worden.
Overige klachten die zich niet tijdens de reis voordoen dient wederpartij schriftelijk bij relatiemarketing.nl in te dienen per aangetekende post of per e-mail (info@relatiemarketing.nl). Relatiemarketing.nl reageert schriftelijk binnen 10 werkdagen op de ingediende klacht.

 

Artikel 11 
Geschillen
lid 1. Op alle geschillen tussen wederpartij en relatiemarketing.nl is Nederlands recht van toepassing. Geschillen dienen uitsluitend bij de Nederlandse rechter aanhangig te worden gemaakt. Indien wederpartij niet woonachtig in Nederland is, kan een eventueel geschil ook voor een buitenlandse rechter aanhangig gemaakt worden.